μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post by Stephen Hughes » October 14th, 2017, 1:08 pm

Are there precedent adjectives in -ίς , -ίδος after the fashion of μοιχαλίς in the classical period or epic genre to support its classification as an adjective in passages like, or parallels in the contemporary literature for -ίς , -ίδος nouns being used adjectivally:
Matthe 12:39 wrote:Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ·
An alternative explanation might be found in addresses like:
Acts 2:22 and 5 other times in Acts wrote:Ἄνδρες Ἰσραηλῖται,
Where two substantives are regularly juxtaposed, as is not out of place in the Greek idiom.

If μοιχαλίς is treated as substantive, and (wrongly in my own opinion) assuming an aparently asumed correlation illegitimacy and a person's character, then Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς might be taken to mean something in the vicinity of "you both being offspring of poor character and being also a woman intent on producing illegitimate offspring in turn".
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Robert Crowe
Posts: 108
Joined: January 8th, 2016, 11:06 am
Location: Northern Ireland

Re: μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post by Robert Crowe » October 15th, 2017, 9:21 am

πατρίς is found both as a noun and adjective, but is probably basically an adjective with γῆ understood when used a noun. Chantraine restricts μοιχαλίς to LXX, NT, and Heliodorus.
μοιχαλίς (LXX, NT, Hld.), et sens idolâtre (NT). ... la form plus anciennement attestée est μοιχεύτρια.
[Dictionaire Étymologique de la Langue Grecque p725]
0 x
Tús maith leath na hoibre.

Stirling Bartholomew
Posts: 864
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post by Stirling Bartholomew » October 15th, 2017, 1:16 pm

Robert Crowe wrote:
October 15th, 2017, 9:21 am
πατρίς is found both as a noun and adjective, but is probably basically an adjective with γῆ understood when used a noun.
Euripides Ion Line 261
{Κρ.} Κρέουσα μέν μοι τοὔνομ', ἐκ δ' Ἐρεχθέως
πέφυκα, πατρὶς γῆ δ' Ἀθηναίων πόλις.

Euripides Rhesus Line 869
{Ην.} ὦ γαῖα πατρίς, πῶς ἂν ἐνθάνοιμί σοι;

Euripides Phoenisae Line 280
{Χο.} Φοίνισσα μὲν γῆ πατρὶς ἡ θρέψασά με,
0 x
C. Stirling Bartholomew

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post by Stephen Hughes » October 15th, 2017, 9:28 pm

Robert Crowe wrote:
October 15th, 2017, 9:21 am
Chantraine wrote:μοιχαλίς (LXX, NT, Hld.), et sens idolâtre (NT). ... la form plus anciennement attestée est μοιχεύτρια.
[Dictionaire Étymologique de la Langue Grecque p725]
That derivational morphological pattern is found in the NT too, (for μαθήτρια).

A side question: Am I right in asuming that μαθήτρια "disciple" is the only NT word formed along those lines?
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Robert Crowe
Posts: 108
Joined: January 8th, 2016, 11:06 am
Location: Northern Ireland

Re: μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post by Robert Crowe » October 16th, 2017, 12:18 pm

-τρια endings are common in Modern Greek for female occupations: μαθήτρια (female student), φοιτήτρια (female university student), πωλήτρια (saleswoman), διευθύντρια (female school-principal), εργάτρια (female worker). The single instance of μαθήτρια in Acts 9:36 appears to be the only example of this in the NT. Amazing the trivial nuggets we glean.
0 x
Tús maith leath na hoibre.

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: μοιχαλίς (ίδος) precedents or parallels for adjective

Post by Stephen Hughes » October 16th, 2017, 2:43 pm

Robert Crowe wrote:
October 16th, 2017, 12:18 pm
-τρια endings are common in Modern Greek for female occupations: ...
πωλήτρια (saleswoman),
cf. πορφυρόπωλις, -ιδος, ἡ "female seller of purple cloth" still has the (perhaps diminutivising¹) feminine ending in the NT. For ther examples, we might like to consider the social relationships προστάτης "patron" (non-NT, but found in roughly contemporary texts) / προστάτις "patroness" and that the feminine of προφήτης is προφῆτις (which in Modern times has "doubled" the sigma and added a "regular" feminine ending to become προφήτισσα, and similarly for βασιλίς and βασίλισσα the more familiar word for readers of the New Testament).
_____________
¹κεφαλίς is the diminutive of κεφαλή, which retains the same gender, rather than also adding the diminutivising iota to the stem, which results in the word becoming neuter, as like in κλινίδιον "wee bed", from κλίνη "bed", "couch".
Robert Crowe wrote:
October 16th, 2017, 12:18 pm
Amazing the trivial nuggets we glean.
Directly relevant to the topic now, the alternate set of endins for νῆστις -ιος / -ιδος (adj.) "hungry" is an example an adjectival use of an -ιδ stem word.
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply