ὑπὸ νόμον

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Mike Baber
Posts: 97
Joined: May 30th, 2011, 11:25 pm
Location: Texas

ὑπὸ νόμον

Post by Mike Baber » February 29th, 2012, 4:18 pm

I believe ὑπὸ νόμον (ὑπὸ + accusative νόμον) means "subject to the Law."

Consider LSJ's entry on ὑπὸ, C, II, in which it is written,

II. of subjection, control, dependence, never in Hom., once in Hdt., “ὑ. βασιλέα δασμοφόρος” 7.108; “ὑ. σφᾶς ποιεῖσθαι” Th.4.60, cf. Pl.R.348d, Arist. HA488a10, etc.; “ἕως κα ᾖ ὑ. τὸν πατέρα” Test.Epict.3.29; “ὑ. τιν᾽ ἦν τῶν βασιλέων” Men.340; “τί δ᾽ οὐ κρατέοντος ὑπ᾽ ἰσχύν;” Call.Jov.75, cf. 74; “ὑ. Δία Γῆν Ἥλιον” Sammelb.5616 (i A.D.), POxy.722.6 (i/ii A.D.), etc. (v. “ἥλιος” 11.1); “ὑ. θεὸν καὶ ἄνθρωπον” Michel854.52 (Halic., iii B.C.); “τοῦ τοπαρχοῦντος ὑ. σέ” PCair.Zen.322.3 (iii B.C.); “στρατενσάμενον ὑ. ἄρχοντα Ἀντίοχον” IG12(1).43.7 (Rhodes); “μηδὲ ὑ. δεσπότην ὤν” LXXPr. 6.7, cf. Ps.143.2; for ὑ. χεῖρα, v. χείρ; οἱ ὑ. τινά X.Cyr.3.3.6,8.8.5, etc.; “τοῖς ὑφ᾽ αὑτὸν τεταγμένοις” GDI3750.75 (Rhodes).

I was hoping to compile a list of the Greek text and English translations of these citations, as the majority are not available online on Perseus' website.

Does anyone know where to find the following:

Test.Epict.3.29
Men.340
Call.Jov.75, cf. 74
Sammelb.5616 (i A.D.)
POxy.722.6 (i/ii A.D.)
Michel854.52 (Halic., iii B.C.)
PCair.Zen.322.3 (iii B.C.)
IG12(1).43.7 (Rhodes)
GDI3750.75 (Rhodes)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest