εὐαίσθητος/ἀμβλύς - Sensitive/Insensitive - Koine antonyms?

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

εὐαίσθητος/ἀμβλύς - Sensitive/Insensitive - Koine antonyms?

Post by Stephen Hughes » August 17th, 2014, 5:59 am

Does the antonym pair εὐαίσθητος "sensitive", "having keen senses" - ἀμβλύς "insensitive", "less sensitive", "numb", still hold up in the Koine period?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”