κτενίζεσθαι τὰς κόμας - comb one's hair

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

κτενίζεσθαι τὰς κόμας - comb one's hair

Post by Stephen Hughes » December 27th, 2014, 1:13 pm

Does anyone have a better suggestion for these daily activities:
κτενίζεσθαι τὰς κόμας - comb one's hair (κτενίζομαι τὰς κόμας μου)
ἐκτενισμένος - with one's hair combed

[My starting point for κτενίζεσθαι was Το Κινεζοελληνικό Λεζικό Μου με Εικόνες. 汉语图解词典(希腊语版)Beijing, The Commercial Press, 2010. (ISBN 978-7-100-06985-4), a Chinese-Greek picture dictionary covering many aspects of life in general and life in China in particular, Published by the Commercial Press.]

Also useful in the mornings:
ξυρόν - razor
ξυροῦμαι - I shave myself
ἐξυρημένος - shaved
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”