ὑπηρεσία and δουλεία

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Girgis Boshra
Posts: 21
Joined: January 25th, 2012, 3:40 pm

ὑπηρεσία and δουλεία

Post by Girgis Boshra » May 6th, 2016, 7:17 am

What's the difference between ὑπηρεσία and δουλεία, you can find them together in THEOPHILUS TO AUTOLYCUS.1.4.5
0 xWes Wood
Posts: 692
Joined: September 20th, 2013, 8:18 pm

Re: ὑπηρεσία and δουλεία

Post by Wes Wood » May 6th, 2016, 7:05 pm

Will you please provide the Greek text for this? Without the context, I would guess that ὑπηρεσία is being used to describe service without compulsion while δουλεία is used for slavery or, perhaps, for paid service.
0 x
Ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν.-Ἀπολογία Σωκράτους 29δ

Barry Hofstetter
Posts: 1802
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: ὑπηρεσία and δουλεία

Post by Barry Hofstetter » May 7th, 2016, 7:22 am

From the LSJ. Wes is right -- any refined answer has to to see the context.

δουλ-εία
δουλεία, ἡ, Ion. δουλ-ηΐη Anacr.114, Hdt.6.12: also δουλία Pi.P.1.75:—
Aslavery, bondage, ll. cc., A.Th.253; δουλείας γάγγαμον, ζυγά, Id.Ag.360(anap.), S.Aj.944(lyr.); δ. καὶ ὑπηρεσία Ar.V.602; ἡ τῶν κρεισσόνων δ. imposed by them, Th.1.8; ἡ ὑπὸ τῶν βαρβάρων δ. Pl.R.469c; applied to the condition of the subject allies of Athens, Th.5.9.
II collectively, slaves, δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς E.Ba.803; ἢν . . ἡ δ. ἐπανιστῆται if the slave-class rise in rebellion, Th.5.23; ἡ Ἡρακλεωτῶν δ. Pl.Lg.776d; τὰς . . Εἱλωτείας καὶ Πενεστείας καὶ δουλείας Arist. Pol.1264a36.
IIIservice for hire, μισθὸν δουλείας LXX 3 Ki.5.6.

ὑπηρεσία, ἡ, (ἐρέτης)
Abody of rowers, shipʼs crew, οἵ τε ναῦται καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ ἡ ὑ. D.50.30, cf. 10,25,al.; ὑ. κρατίστην ἐμισθωσάμην ib.7; εἶχον κυβερνήτην Φαντίαν . . , παρεσκευασάμην δὲ καὶ τὸ πλήρωμα πρὸς ἐκεῖνον καὶ τὴν ἄλλην ὑ. ἀκόλουθον Lys.21.10; κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑ. πλείους καὶ ἀμείνους ἢ ἅπασα ἡ ἄλλη Ἑλλάς Th.1.143; τῆς ἄλλης ὑ. IG12.98.22; χρεία πλοίων ἐστὶ καὶ τῆς κατὰ θάλατταν ὑ. Plb.5.109.1: pl., crews, Th.6.31, 8.1, Isoc.4.142; pl. of naval equipment, [ναῦς] εὖ ταῖς ὑ. ἐξηρτυμένη Plb.1.25.3; ἡ θρὶξ [τῶν αἰγῶν] ἀναγκαία . . εἰς ναυτικὰς ὑπηρεσίας Gp.18.9.3.
II generally, service, δουλεία καὶ ὑ. Ar.V.602 (anap.); ἰατρικὴ ὑ. Pl.Lg. 961e; αἱ σωματικαὶ ὑ. Arist.Pol.1259b26; μόρια τὰ πρὸς ταύτην τὴν ὑ. (sc. πορεύεσθαι) Id.Juv.468a19; αἱ ὑ. αἱ ἔξωθεν κινητικαί Id.PA 684b33; τέχναι καὶ γοητεῖαι καὶ ὅλως ὑ. τινές all kinds of service, D. Prooem.52 (s. v.l., deceptions seems to be the sense); πᾶσαν λειτουργίαν καὶ ὑ. ἐκτελεῖν CIG2786 (Aphrodisias); παρέχειν τι εἰς ὑ. τινί Pl.Lg.717c; ἡ ἐμὴ τῷ θεῷ ὑ. Id.Ap.30a; τίς αὕτη ἡ ὑ. ἐστὶ τοῖς θεοῖς; Id.Euthphr.14d; τὰς ἐκείνων ὑ. εἰς αὑτόν Id.Lg.729d, cf. Arist. EN1158a17; ἄλλας ὑ. ὑποστάντα τῇ πόλει IG4.609 (Argos), cf. 12(5).946.23 (Tenos, i/ii A. D.), CIG2767 (Aphrodisias), etc.
2 in concrete sense, in pl., the class of servants or attendants, Pl.Lg.956e, Ep. 350a, cf. IG5(1).1390.98 (Andania, i B. C.): also in sg., retinue, LXX Jb.1.3, OGI139.8 (Philae, ii B. C.); of shop-assistants, Sardis7(1).168 (iv A. D.).
3 ὑ. σοι παντελὴς . . κεραμίων ʼa dinner-serviceʼ, Axionic.7.
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε

Post Reply

Return to “Word Meanings”