Ἀσπάζομαι ὑμᾶς

Please introduce yourself here, if you haven't already.
Post Reply
Adam Balshan
Posts: 3
Joined: September 1st, 2016, 3:27 pm
Location: Quaque patet domitis regnus Dei potentia terris

Ἀσπάζομαι ὑμᾶς

Post by Adam Balshan » September 1st, 2016, 4:36 pm

It is good to be at B-Greek.
I hope to enjoy some intellectual fellowship here.
0 x


Adam Balshan
Adjunct Professor of Biblical Hebrew
Adjunct Professor of Biblical Greek
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Barry Hofstetter
Posts: 1898
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: Ἀσπάζομαι ὑμᾶς

Post by Barry Hofstetter » September 3rd, 2016, 9:44 am

Adam, welcome, and good to have you here.
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Jonathan Robie
Posts: 3744
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: Ἀσπάζομαι ὑμᾶς

Post by Jonathan Robie » September 3rd, 2016, 11:35 am

Welcome, Adam!
0 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Jason Hare
Posts: 705
Joined: June 2nd, 2011, 5:28 pm
Location: Tel Aviv, Israel
Contact:

Re: Ἀσπάζομαι ὑμᾶς

Post by Jason Hare » September 10th, 2016, 11:12 am

χαῖρε, ὦ Ἀδάμ. Welcome to B-Greek! πάντες ἀσπαζόμεθά σε, ὦ καινὲ φίλε. :)

ἆρα πολὺν χρόνον τὴν ἑλληινκὴν γλῶσσαν μανθάνεις;
0 x
Jason A. Hare
Tel Aviv, Israel

Adam Balshan
Posts: 3
Joined: September 1st, 2016, 3:27 pm
Location: Quaque patet domitis regnus Dei potentia terris

Re: Ἀσπάζομαι ὑμᾶς

Post by Adam Balshan » September 26th, 2016, 7:43 am

Thanks for the welcomes!

Jason, I have been learning Koine for about 6 years. I've taught it at the graduate level for 3 semesters as an Adjunct, and at the high school level for 2 years at a school associated with the American Classical League.
How about you all?
0 x
Adam Balshan
Adjunct Professor of Biblical Hebrew
Adjunct Professor of Biblical Greek
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Post Reply

Return to “Introductions”