St. Irenaeus, Τειταν & 666

Post Reply
MelerEcckmanLawler
Posts: 1
Joined: December 11th, 2017, 7:45 am

St. Irenaeus, Τειταν & 666

Post by MelerEcckmanLawler » December 11th, 2017, 8:02 am

I was reading about St. Irenaeus' hypothesis about the name of Antichrist and how his best guess was Τειταν because, among other things, it equaled 666 and had 6 letters. I noticed in the English version of his writing though it's transliterated as Titan, and I was wondering if this is the same as the titan of Greek mythology. So I looked up the etymology of Τιτάν on wiktionary but none of the cognates listed are spelled Τειταν. Obviously Τιτάν does not have a gematria of 666 (it's 661) so did Irenaeus contrive the Τειταν spelling to get 666 (like Μαομέτις was invented to make Muhammed sum to 666)? Or is the wiktionary page incorrect\incomplete and there really were people back then named Τειταν?

I've scoured the internet but I can find nothing about Τειταν that isn't about 666.

Stirling Bartholomew
Posts: 724
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: St. Irenaeus, Τειταν & 666

Post by Stirling Bartholomew » December 11th, 2017, 9:48 am

This probably isn't going to help you. The string "Τειταν" is found:

Hippolytus Scr. Eccl., De antichristo
Section 50, line 11

μὲν οὖν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἡμῖν τοσοῦτον τὸ ἀκριβὲς
ἐξειπεῖν, ὡς ἐνενόησε καὶ ἐδιδάχθη περὶ αὐτοῦ ὁ μακάριος Ἰωάννης,
ὅσον μόνον ὑπονοῆσαι· ἀναφανέντος γὰρ αὐτοῦ δείξει ὁ καιρὸς τὸ
ζητούμενον. πλὴν ὅσον νοοῦμεν ἀμφιβάλλοντες λέγωμεν. πολλὰ γὰρ
εὑρίσκομεν ὀνόματα τούτῳ τῷ ἀριθμῷ ἰσόψηφα περιεχόμενα, οἷον
ὡς φέρε εἰπεῖν τὸ Τειτάν ἐστιν, ἀρχαῖον καὶ ἔνδοξον ὄνομα, ἢ τὸ Εὐάν-
θας· καὶ γὰρ αὐτὸ τῇ αὐτῇ ψήφῳ ἐμπεριέχεται, καὶ ἕτερα πλείονα
εὑρεθῆναι δυνάμενα. ἀλλ' ἐπειδὴ προέφθημεν λέγοντες, ὅτι ἐθερα-
πεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θηρίου τοῦ πρώτου καὶ ποιήσει λαλεῖν τὴν εἰκόνα,
τουτέστιν ἴσχυσε, φανερὸν δὲ πᾶσίν ἐστιν ὅτι οἱ κρατοῦντες ἔτι νῦν
εἰσι Λατεῖνοι, εἰς ἑνὸς οὖν ἀνθρώπου ὄνομα μεταγόμενον γίνεταιOecumenius Phil., Rhet., Commentarius in Apocalypsin
Page 158, line 1

γει ἀριθμὸν ἑξακοσιοστὸν ἑξηκοστὸν ἕκτον. σημαίνει δέ
γε οὗτος ὁ ἀριθμὸς καὶ ἄλλα μὲν πολλὰ κύριά τε καὶ
προσηγορικὰ ὀνόματα, σημαίνει δὲ καὶ ταῦτα· κύρια μὲν
Λαμπέτις, Βενέδικτος, Τιτάν. τὸ μὲν γὰρ Τιτὰν διὰ
τοῦ ῗ γράφεται, ἔνι δὲ καὶ δίφθογγον αὐτὸ γράψαι. εἰ
γὰρ ἀπὸ τῆς τείσεως ὁ Τειτάν, ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα, τείνω,
καὶ ὁ μέλλων, τενῶ, εἰκότως δίφθογγον γραπτέον αὐτό, ὡς τὸ
φθείρω ἀπὸ τοῦ φθερῶ, καὶ σπείρω ἀπὸ τοῦ σπερῶ· προση-
γορικὰ δὲ ὁ νικητής, ἴσως γὰρ οὕτως ἑαυτὸν ὠνόμασεν, ἐξ
οὗ τὰ τρία κέρατα ἤτοι τοὺς βασιλεῖς καταπολεμήσας ἐκρι-
ζώσει. ὅρα τί φησιν ὁ Δανιὴλ περὶ τούτων ἐν τῇ ὀγδόῃ


Postscript
Vowels are in some ways similar to wildcards in that they change more often than consonants. I will leave this to the morphology experts.
C. Stirling Bartholomew

Stirling Bartholomew
Posts: 724
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: St. Irenaeus, Τειταν & 666

Post by Stirling Bartholomew » December 11th, 2017, 11:43 am

Here are a couple of web citations from David Aune, Page 770.


Source: http://cranfordville.com/BIC/BIC_v32/RS ... 8_CRBS.pdf
“The ancient Christian commentators speculated on the name
that might fit this numerical code. The earliest attempt to solve the
riddle of 666 in Rev 13:18 was that of Irenaeus (Adv. Haer. 5.30.3,
followed by Hippolytus De ant. 50), who assumed that the name
must be Greek and suggested three names for which the numerical
values of the constituent letters total 666, Evanthas, Lateinos, and
Teitan: ΕΥΑΝΘΑΣ (Ε = 5; Υ = 400; Α = 1; Ν = 50; Θ = 9; Α = 1;
Σ = 200; total = 666), ΛΑΤΕΙΝΟΣ (Λ = 30; Α = 1; Τ = 300; Ε = 5;
Ι = 10; Ν = 50; Ο = 70; Σ = 200; total = 666), and ΤΕΙΤΑΝ (Τ =
300; Ε = 5; Ι = 10; Τ = 300; Α = 1; Ν = 50; total = 666). In Ps.-Hip-
polytus De consummatione mundi 28 (ed. H. Achelis, Schriften,
301), the unknown author suggests the name ΑΡΝΟΥΜΕ (Α = 1;
Ρ = 100; Ν = 50; Ο = 70; Υ = 40; Μ = 400; Ε = 5; total = 666),
which means ‘deny me.’ Victorinus also used the name ‘Teitan’ as
an example of a name whose numerical values totaled 666 (Comm.
in Apoc.; Haussleiter, Victorinus, 124), and he also suggests the
names ΓΕΝΣΗΡΙΚΟΣ and ΑΝΤΕΜΟΣ, which similarly add up to
666 (Haussleiter, Victorinus, 125, 127).” [David E. Aune,
Revelation 6–16,
vol. 52B, Word Biblical Commentary (Dallas: Word,
Incorporated, 1998), 770.]
Revelation 6-16, Volume 52B - Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=0310587263
Dr. David Aune - 2017 - ‎Religion
Victorinus also used the name “Teitan” as an example of a name whose numerical values totaled 666 (Comm. in Apoc.; Haussleiter, Victorinus, 124), and he also suggests the names ΓΕΝΣΗΡΙΚΟΣ and ΑΝΤΕΜΟΣ, which similarly add up to 666 (Haussleiter, Victorinus, 125, 127). This gematria riddle was probably formulated ...
C. Stirling Bartholomew

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest