κατίωται

How do I work out the meaning of a Greek text? How can I best understand the forms and vocabulary in this particular text?
Forum rules
This is a beginner's forum - see the Koine Greek forum for more advanced discussion of Greek texts. Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up.

When answering questions in this forum, keep it simple, and aim your responses to the level of the person asking the question.
Post Reply
Danny King
Posts: 35
Joined: May 22nd, 2015, 4:52 am

κατίωται

Post by Danny King » November 22nd, 2016, 2:01 am

ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν· ὡς πῦρ. ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. James 5:3

Why is κατίωται perfect tense? Where is the duplication? Shouldn't it be κεκατίωται? Or is it a compound verb with κατά? How do you tell apart the present tense and perfect tense middle/passive forms?
0 xRobert Emil Berge
Posts: 63
Joined: August 24th, 2016, 1:34 pm

Re: κατίωται

Post by Robert Emil Berge » November 22nd, 2016, 9:18 am

The verb is κατ-ιόομαι, so you are right that it is a compound verb with κατά, and the reduplication is therefore by lengthening the iota. This could be either a present subjunctive or perfect indicative, but the present subjunctive would have the accent on ῶ, and it wouldn't make sense here, I think. The present indicative would be κατιοῦται.
0 x

Danny King
Posts: 35
Joined: May 22nd, 2015, 4:52 am

Re: κατίωται

Post by Danny King » November 22nd, 2016, 11:08 pm

Thank you very much. This really helps. Is there a book I can buy that explains things the way you just did for the "difficult" words? Will Mounce's Morphology of Biblical Greek do the trick?
0 x

Post Reply

Return to “What does this text mean?”