παντας John 2:15

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
tmmoser
Posts: 2
Joined: October 15th, 2015, 4:42 am

παντας John 2:15

Post by tmmoser » April 22nd, 2017, 7:30 pm

καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, 15καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν,
John 2:14-15


Do you think παντας is in apposition to τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς or τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας? I tend to think it is the latter considering a collective containing a masculine can be referred to as masculine, and παντας is removed from both collectives so its proximity isn't much help.
0 xBarry Hofstetter
Posts: 1901
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: παντας John 2:15

Post by Barry Hofstetter » April 23rd, 2017, 8:38 am

Of the preceding, I think. John throws in the particle τε, which appears to have the force of adding in more objects here. The sense is "He kicked out all of them, and their animals too."
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

tmmoser
Posts: 2
Joined: October 15th, 2015, 4:42 am

Re: παντας John 2:15

Post by tmmoser » April 26th, 2017, 12:56 am

That makes sense; I agree that Jesus kicked them all out so it is best to take παντας with those selling and the animals. How then do we decide who received the φραγελλιον? I lean towards it only being used on the harder to move animals, the oxen and the sheep since he addresses those selling pigeons further down a couple of 'sequence' points away from his initial driving out.
0 x

Post Reply

Return to “New Testament”