ὅτι οὐκ εἰμι δαιμόνιον ἀσώματον - 1st Century Hebrew gospel ?

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Stirling Bartholomew
Posts: 910
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

ὅτι οὐκ εἰμι δαιμόνιον ἀσώματον - 1st Century Hebrew gospel ?

Post by Stirling Bartholomew » February 20th, 2018, 1:52 pm

Ignatius
Smyr. 3:2 καὶ ὅτε πρὸς τοὺς περὶ Πέτρον ἦλθεν, ἔφη αὐτοῖς· Λάβετε, ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε ὅτι οὐκ εἰμι δαιμόνιον ἀσώματον. καὶ εὐθὺς αὐτοῦ ἥψαντο καὶ ἐπίστευσαν, κραθέντες τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ τῷ αἵματι. [155] διὰ τοῦτο καὶ θανάτου κατεφρόνησαν, ηὑρέθησαν δὲ ὑπὲρ θάνατον.

Does ἴδετε ὅτι οὐκ εἰμι δαιμόνιον ἀσώματον sound like it was translated from a first century Hebrew source? One of the arguments leveled against Jerome's (apparent) attributing this to a Hebrew gospel is the difficulty of back translating δαιμόνιον ἀσώματον into Hebrew.


Postscript:
J. Edwards cites a third century rabbinical text:
google "non-enclosed spirit"

James R. Edwards, The Hebrew Gospel and the Development of the Synoptic Tradition Eerdmans (2009), pages 52-53.
0 x


C. Stirling Bartholomew

Post Reply