2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Stephen Hughes »

Two questions:
Is the phrase ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...
Ps.101:18 wrote:ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν
2Chr 6:19 wrote:καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν παιδός σου καὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου κύριε ὁ θεός τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως καὶ τῆς προσευχῆς ἧς ὁ παῖς σου προσεύχεται ἐναντίον σου σήμερον
a particularly un-Greek one?

Does it have the meaning of "don't turn your face (attention) away from" (a fear that it won't be heard) or "give regard to the act of prayer (the fact that the prayer made an effort to pray)"?
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Ken M. Penner
Posts: 827
Joined: May 12th, 2011, 7:50 am
Location: Antigonish, NS, Canada
Contact:

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Ken M. Penner »

Stephen Hughes wrote:Two questions:
Is the phrase ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...
Ps.101:18 wrote:ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν
2Chr 6:19 wrote:καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν παιδός σου καὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου κύριε ὁ θεός τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως καὶ τῆς προσευχῆς ἧς ὁ παῖς σου προσεύχεται ἐναντίον σου σήμερον
a particularly un-Greek one?

Does it have the meaning of "don't turn your face (attention) away from" (a fear that it won't be heard) or "give regard to the act of prayer (the fact that the prayer made an effort to pray)"?
How about "consider", as in ἐπιβλέψατε δʼ ἐπὶ τὴν Θηβαίων πόλιν
Dinarchus, Dem. 72 wrote:What do you think it is, Athenians, that makes cities vary between good and evil fortunes? You will find only one cause: the counsellors and leaders. Take Thebes. It was a city; it became supreme.
Ken M. Penner
St. Francis Xavier University
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Jonathan Robie »

This time of year, it makes me think of Luke 1:
Καὶ εἶπεν Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον, καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου· ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί· ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Abbott-Smith wrote:ἐπιβλέπω: verb
to look upon. In NT, as in LXX (I Ki 1:11 9:1, Ps 25:16; To 3:3, al.), to look on with favour: seq. ἐπί c. acc pers., Lk 1:48 9:38, Ja 2:3.† [G1914]
Ken M. Penner wrote:How about "consider", as in ἐπιβλέψατε δʼ ἐπὶ τὴν Θηβαίων πόλιν
I like that. You could rewrite the Abbott-Smith glosses as "consider" and "consider (with favor)".
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
S Walch
Posts: 201
Joined: June 13th, 2011, 4:27 pm
Location: Manchester, UK

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by S Walch »

Well it's not an un-Greek one - Aristotle used επιβλεπειν επι in his Topics book 4 (link to read).

With that in mind, it's your second rather than first meaning you have down there "turn upon/examine closely/give heed".
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Stephen Hughes »

According to LSJ's usage data, most occurrences are quite late.
προσευχή , ἡ,
A.prayer, οἶκος προσευχῆς, of the Temple, LXXIs.56.7; “κατὰ τὰς κοινὰς ἡμῶν εὐχὰς καὶ προσευχάς” BGU1080.5 (iii A.D.).
II. place of prayer, sanctuary, chapel, IPE12.176 (Olbia), 2.52 (Panticapaeum); esp. among the Jews. synagogue, PEnteux.30.5 (iii B.C.), OGI726 (Egypt, iii B.C.), 96.6 (ibid., iii/ii B.C.), al., PTeb.86.18 (ii B.C.), Ph.2.523, J.Vit.54, Apion ap. eund.Ap.2.2, Act.Ap.16.13, Juv.3.296.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Jonathan Robie
Posts: 3774
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Jonathan Robie »

προσ-ευχή is a fairly common word in the LXX and GNT (see http://lexicon.katabiblon.com/index.php ... 2F&lang=el), related to εὐχή, εὔχομαι.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
S Walch
Posts: 201
Joined: June 13th, 2011, 4:27 pm
Location: Manchester, UK

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by S Walch »

προσ-ευχή is pretty much the translational equivalent for the Hebrew תפִלה, which is mostly translated as "prayer", however I think that "plea" or "request" should be used more frequently than they are. "Request" makes a lot of sense for 2 Chron 6:19 and Psalm 101:18 (102:17 Heb), which would remove the supplication/thanksgiving/adoration/confession thoughts which usually come to mind in the modern use of "prayer".

So "consider the request" or "give heed to the request" would be my choice of translation for the above verses.
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Stephen Hughes »

S Walch wrote:προσ-ευχή is pretty much the translational equivalent for the Hebrew תפִלה, which is mostly translated as "prayer", however I think that "plea" or "request" should be used more frequently than they are. "Request" makes a lot of sense for 2 Chron 6:19 and Psalm 101:18 (102:17 Heb), which would remove the supplication/thanksgiving/adoration/confession thoughts which usually come to mind in the modern use of "prayer".

So "consider the request" or "give heed to the request" would be my choice of translation for the above verses.
I see.

There is a certain incongruity between our usually translating it as prayer, and it meaning "synagogue" in Jewish papyri. Is there an explanation for that?
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Stephen Hughes »

Jonathan Robie wrote:προσ-ευχή is a fairly common word in the LXX and GNT (see http://lexicon.katabiblon.com/index.php ... 2F&lang=el), related to εὐχή, εὔχομαι.
The discussions of synonymity that Katabiblon refers to in Trench there leave a wide margin for interpretation.

Trench Synonyms page 214.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: 2Chr 6:19,Ps.101:18 ἐπιβλέπειν ἐπὶ τὴν προσευχὴν ...

Post by Stephen Hughes »

Ken M. Penner wrote:How about "consider", as in ἐπιβλέψατε δʼ ἐπὶ τὴν Θηβαίων πόλιν
Dinarchus, Dem. 72 wrote:What do you think it is, Athenians, that makes cities vary between good and evil fortunes? You will find only one cause: the counsellors and leaders. Take Thebes. It was a city; it became supreme.
Ken, are you choosing an example withἐπιβλέπειν collocated with a place significantly?
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Post Reply

Return to “Septuagint and Pseudepigrapha”