ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν in Plutarch's Lives, Pericles, Chapter 13, Section 1

Other Greek writings of the New Testament era, including papyri and inscriptions
Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Bernd Strauss
Posts: 101
Joined: May 20th, 2017, 11:23 am

ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν in Plutarch's Lives, Pericles, Chapter 13, Section 1

Post by Bernd Strauss » February 18th, 2018, 9:05 am

Plutarch, Lives, Pericles, chapter 13, section 1 states: ἀναβαινόντων δὲ τῶν ἔργων ὑπερηφάνων μὲν μεγέθει, μορφῇ δ᾽ ἀμιμήτων καὶ χάριτι, τῶν δημιουργῶν ἁμιλλωμένων ὑπερβάλλεσθαι τὴν δημιουργίαν τῇ καλλιτεχνίᾳ, μάλιστα θαυμάσιον ἦν τὸ τάχος. ὧν γὰρ ἕκαστον ᾤοντο πολλαῖς διαδοχαῖς καὶ ἡλικίαις μόλις ἐπὶ τέλος ἀφίξεσθαι, ταῦτα πάντα μιᾶς ἀκμῇ πολιτείας ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν.

Loeb Classical Library, Bernadotte Perrin’s translation: "So then the works arose, no less towering in their grandeur than inimitable in the grace of their outlines, since the workmen eagerly strove to surpass themselves in the beauty of their handicraft. And yet the most wonderful thing about them was the speed with which they rose. Each one of them, men thought, would require many successive generations to complete it, but all of them were fully completed in the heyday of a single administration."

Is the word ἐλάμβανε a form in the past tense, or is it an infinitive? I need to know the literal meaning of the phrase ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν. Is it correct to say that its literal meaning is "reached the end" (in the past tense)?
0 xEricSowell
Posts: 73
Joined: December 5th, 2011, 3:03 pm
Contact:

Re: ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν in Plutarch's Lives, Pericles, Chapter 13, Section 1

Post by EricSowell » February 18th, 2018, 9:26 am

ἐλάμβανε is the imperfect active indicative 3rd singular form, not an infinitive. And yes, past tense. As for the meaning and a "literal" rendering, the translation you supplied seems like a good one and "completion" rather than "end" seems best.
0 x

Bernd Strauss
Posts: 101
Joined: May 20th, 2017, 11:23 am

Re: ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν in Plutarch's Lives, Pericles, Chapter 13, Section 1

Post by Bernd Strauss » February 19th, 2018, 1:35 pm

Thank you. Can you also explain what is the tense of the form ἀφίξεσθαι?
0 x

Barry Hofstetter
Posts: 1820
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: ἐλάμβανε τὴν συντέλειαν in Plutarch's Lives, Pericles, Chapter 13, Section 1

Post by Barry Hofstetter » February 20th, 2018, 3:26 pm

Bernd Strauss wrote:
February 19th, 2018, 1:35 pm
Thank you. Can you also explain what is the tense of the form ἀφίξεσθαι?
Aorist middle infinitive, but remember that for infinitives it's aspect, not tense per se.
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Post Reply

Return to “Koine Greek Texts”