Isaiah Chapter 30

This is a B-Greek reading Group for the LXX Isaiah. This reading group is going through two chapters of the LXX Isaiah per week. Ken Penner, the B-Greek moderator for the "Septuagint and Pseudepigrapha Forum" is writing a commentary on the LXX Isaiah and is sharing his notes with those who wish to read the Isaiah LXX. Dive in, if you dare!
Post Reply
Ken M. Penner
Posts: 815
Joined: May 12th, 2011, 7:50 am
Location: Antigonish, NS, Canada
Contact:

Isaiah Chapter 30

Post by Ken M. Penner » October 21st, 2011, 12:31 pm

176. Woe to those who trust in Egypt (30:1-5)
1 Οὐαὶ τέκνα ἀποστάται, τάδε λέγει Κύριος, ἐποιήσατε βουλὴν οὐ διʼ ἐμοῦ καὶ συνθήκας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός μου προσθεῖναι ἁμαρτίας ἐφʼ ἁμαρτίαις, 2 οἱ πορευόμενοι καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον, ἐμὲ οὐκ ἐπηρώτησαν τοῦ βοηθῆναι ὑπὸ Φαραὼ καὶ σκεπασθῆναι ὑπὸ Αἰγυπτίων. 3 ἔσται γὰρ ὑμῖν ἡ σκέπη Φαραὼ εἰς αἰσχύνην καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπʼ Αἴγυπτον ὄνειδος. 4 ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί· μάτην κοπιάσουσιν 5 πρὸς λαόν, ὃς οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος.
  • 6 Ὅρασις τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
177. A vision of the desert animals (30:6-7)
Ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ στενοχωρίᾳ, λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκεῖθεν ἀσπίδες καὶ ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων, οἳ ἔφερον ἐπʼ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν πρὸς ἔθνος οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος. 7 Αἰγύπτιοι μάταια καὶ κενὰ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς· ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅτι Ματαία ἡ παράκλησις ὑμῶν αὕτη.

178. Write for those unwilling to listen (30:8-11)

8 Νῦν οὖν καθίσας γράψον ἐπὶ πυξίου ταῦτα καὶ εἰς βιβλίον, ὅτι ἔσται εἰς ἡμέραν καιρῶν ταῦτα καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. 9 ὅτι λαὸς ἀπειθής ἐστιν, υἱοὶ ψευδεῖς, οἳ οὐκ ἠβούλοντο ἀκούειν τὸν νόμον τοῦ θεοῦ, 10 οἱ λέγοντες τοῖς προφήταις Μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖν, καὶ τοῖς τὰ ὁράματα ὁρῶσιν Μὴ λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε καὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν 11 καὶ ἀποστρέψατε ἡμῖν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης,

Ἀφέλετε ἀφʼ ἡμῶν τὴν τρίβον ταῦτην καὶ ἀφέλετε ἀφʼ ἡμῶν τὸ λόγιον τοῦ Ἰσραήλ.

179. Your sin will be like a collapsing wall (30:12-14)
12 Διὰ τὸ τάδε οὕτως λέγει Κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ Ὅτι ἠπειθήσατε τοῖς λόγοις τούτοις καὶ ἠλπίσατε ἐπὶ ψεύδει καὶ ὅτι ἐγόγγυσας καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ, 13 διὰ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἡ ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος πῖπτον παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωκυίης, ἧς παραχρῆμα πάρεστιν τὸ πτῶμα, 14 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῷ ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου ὀστρακίνου, ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον ἐν ᾧ πῦρ μικρόν.
180. The object of your trust will backfire (30:15-18)
15 οὕτως λέγει Κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ Ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξῃς, τότε σωθήσῃ καὶ καὶ γνώσῃ ποῦ ἦσθα· ὅτε ἐπεποίθεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἰσχὺς ὑμῶν ἐγενήθη. καὶ οὐκ ἐβούλεσθε ἀκούειν, 16 ἀλλʼ εἴπατε Ἐφʼ ἵππων φευξόμεθα· διὰ τοῦτο φεύξεσθε· καὶ εἴπατε Ἐπὶ κούφοις ἀναβάται ἐσόμεθα.

Διὰ τοῦτο κοῦφοι ἔσονται οἱ διώκοντες ὑμᾶς.

17 Διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται χίλιοι, καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται πολλοί, ἕως ἂν καταλειφθῆτε ἱστὸς ἐπʼ ὄρους καὶ ὡς σημαίαν φέρων ἐπὶ βουνοῦ. 18 καὶ πάλιν μενεῖ ὁ θεὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι ἡμᾶς.

Καὶ διὰ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεῆσαι ὑμᾶς· διότι κριτὴς Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐστιν.

Καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν;
181. Blessed are those who remain faithful (30:18-23)
μακάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐν αὐτοῖς. 19 Διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιὼν οἰκήσει.

Καὶ Ἰερουσαλὴμ κλαυθμῷ ἔκλαυσεν Ἐλέησόν με· ἐλεήσει τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου· ἡνίκα εἶδεν, ἐπήκουσέν σου. 20 καὶ δώσει Κύριος ὑμῖν ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ στενόν, καὶ οὐκέτι μὴ ἐγγίσωσίν σε οἱ πλανῶντές σε· ὅτι οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανῶντάς σε, 21 καὶ τὰ ὦτά σου ἀκούσονται τοὺς λόγους τῶν ὀπίσω σε πλανησάντων, οἱ λέγοντες Αὕτη ἡ ὁδός, πορευθῶμεν ἐν αὐτῇ εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερά. 22 καὶ μιανεῖς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα καὶ τὰ περικεχρυσωμένα, λεπτὰ ποιήσεις καὶ λικμήσεις ὡς ὕδωρ ἀποκαθημένης καὶ ὡς κόπρον ὤσεις αὐτά. 23 τότε ἔσται ὁ ὑετὸς τῷ σπέρματι τῆς γῆς σου, ἔσται πλησμονὴ καὶ λιπαρός·
182. Fertility will be restored (30:23-25)
καὶ βοσκηθήσεταί σου τὰ κτήνη τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τόπον πίονα καὶ εὐρύχωρον, 24 οἱ ταῦροι ὑμῶν καὶ αἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν κριθῇ λελικμημένα. 25 καὶ ἔσται ἐπὶ παντὸς ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἐπὶ παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ καὶ ὅταν πέσωσιν πύργοι.
183. The day Lord heals his people (30:26)
26 καὶ ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν ἰάσηται Κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσεται.

184. Lord’s wrath will trouble nations (30:27-28)

27 Ἰδοὺ τὸ ὄνομα Κυρίου διὰ χρόνου ἔρχεται πολλοῦ, καιόμενος ὁ θυμός, μετὰ δόξης τὸ λόγιον τῶν χειλέων αὐτοῦ, τὸ λόγιον ὀργῆς πλήρης, καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ ἔδεται. 28 καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ὡς ὕδωρ ἐν φάραγγι σῦρον ἥξει ἕως τοῦ τραχήλου καὶ διαιρεθήσεται τοῦ ἔθνη ταράξαι ἐπὶ πλανήσει ματαίᾳ, καὶ διώξεται αὐτοὺς πλάνησις καὶ λήμψεται αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον αὐτῶν.

185. Is rejoicing necessary? (30:29-30)
29 Μὴ διὰ παντὸς δεῖ ὑμᾶς εὐφραίνεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὰ ἅγιά μου διὰ παντὸς ἑορτάζοντας καὶ ὡσεὶ εὐφραινομένους εἰσελθεῖν μετὰ αὐλοῦ εἰς ὄρος τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Ἰσραήλ; 30 καὶ ἀκουστὴν ποιήσει ὁ θεὸς τὴν δόξαν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ τὸν θυμὸν τοῦ βραχίονος αὐτοῦ δεῖξαι μετὰ θυμοῦ καὶ ὀργῆς καὶ φλογὸς κατεσθιούσης· κεραυνώσει βιαίως καὶ ὡς ὕδωρ καὶ χάλαζα συγκαταφερομένη βίᾳ.

186. Assyrians will be defeated (30:31-33)

31 Διὰ γὰρ φωνῆς Κυρίου ἡττηθήσονται Ἀσσύριοι τῇ πληγῇ, ᾗ ἂν πατάξῃ αὐτούς. 32 καὶ ἔσται αὐτῷ κυκλόθεν, ὅθεν ἦν αὐτῷ ἡ ἐλπὶς τῆς βοηθείας, ἐφʼ ἧς αὐτὸς ἐπεποίθει· αὐτοὶ μετὰ αὐλῶν καὶ κιθάρας πολεμήσουσιν αὐτὸν ἐκ μεταβολῆς. 33 οὐ γὰρ πρὸ ἡμερῶν ἀπατηθήσῃ· μὴ καὶ σὺ ἡτοιμάσθη βασιλεύειν φάραγγα βαθεῖαν, ξύλα κείμενα, πῦρ καὶ θεῖον καὶ ξύλα πολλά; ὁ θυμὸς Κυρίου ὡς φάραγξ ὑπὸ θείου καιομένη.
0 x


Ken M. Penner
St. Francis Xavier University

Ken M. Penner
Posts: 815
Joined: May 12th, 2011, 7:50 am
Location: Antigonish, NS, Canada
Contact:

Isaiah Chapter 30 translation

Post by Ken M. Penner » November 23rd, 2011, 1:19 pm

176. Woe to those who trust in Egypt (30:1-5)
30.1 Woe, rebellious children! Thus says Lord: You made a plan, not through me, and treaties, not through my spirit, to add sins to sins. 2 Those who proceed to go down into Egypt did not ask me, to be called by Pharaoh and to be sheltered by the Egyptians. 3 For the protection of Pharaoh will become a shame to you and a reproach to those who trust in Egypt. 4 For there are evil leading messengers in Tanis; they will grow pointlessly weary 5 towards a people that will not benefit them for aid, but rather for shame and reproach.
  • 6 A vision of the quadrupeds that are in the desert:
177. A vision of the desert animals (30:6-7)
A lion and a cub of a lion are in oppression and distress. From there asps and offspring of flying asps who were bringing their wealth on donkeys and camels - to a nation. will not benefit them for aid, but rather for shame and reproach. 7 Egyptians will benefit you pointlessly and ineffectively; report to them, "This summoning of you is pointless."

178. Write for those unwilling to listen (30:8-11)
8 Now then, sit and write these things on a tablet and in a document, because these things will be for a day of times and as long as for eternity. 9 Because it is a disobedient people, lying sons who are unwilling to listen to the law of God, 10 who say to the prophets, Do not tell us, and to those who see the visions, Do not speak to us, but rather speak to us and tell us a different deception, 11 and turn us back from this way.
Remove this path from us, and remove the oracle of Israel from us.

179. Your sin will be like a collapsing wall (30:12-14)
12 Because of this, thus says Lord, the holy one of Israel: Because you disobeyed these words and hoped on a lie, and because you grumbled and you began trusting on this word, 13 because of this, this sin will be for you like a wall falling suddenly when a secure city is captured, whose fall comes suddenly. 14 And the fall will be for him like the breaking of a clay vessel, tiny pieces from a jar, so that a shard in which is a little fire cannot be found among them.
180. The object of your trust will backfire (30:15-18)
15 Thus says Lord, the holy one of Israel: When you turning back and groan, then you will be delivered and you will also know where you were. When you put trust in pointless things, your strength became pointless, and you were unwilling to listen. 16 Rather, you said, We will flee on horses. Because of this, you will flee! And you said, We will be riders on swift things.

Because of this, those pursuing you will be swift.

17 A thousand will flee because of the voice of a single person, and many will flee because of the voice of five, until you are left, a pole on a mountain, and like one carrying a standard on a hill. 18 And again God will continue to have pity on us.

And because of this, he will be exalted to show mercy to you, because Lord our God is a judge.

And where will you leave your glory?
181. Blessed are those who remain faithful (30:18-23)
Blessed are those who remain faithful to them. 19 Because a holy people will reside in Sion.

And Jerusalem wept with weeping, Have mercy on me! He will have pity on the sound of your crying; when he saw, he listened to you. 20 And Lord will give to you the bread of oppression and scant water, and those who mislead you shall not approach you any longer, because your eyes will look at those who mislead you, 21 and ears your will hear the words of those misleading you from behind, those who say, This is the way, let us go on it, whether right or left. 22 And you will defile the silver-plated and gold-plated idols; you will turn them into tiny pieces and you will scatter them like the water of a woman who sits apart, and you will thrust them out like dung. 23 Then there will be rain for the seed of your land; there will be an abundance and rich.
182. Fertility will be restored (30:23-25)
And your herds will be fed on that day at a fertile and spacious place. 24 Your bulls and cows that work the land will eat straw prepared with winnowed barley. 25 And there will be running water on every lofty mountain and on every high hill, on that day, when many will perish and when towers will fall.
183. The day Lord heals his people (30:26)
26 And the light of the moon will be like the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold, on the day when Lord heals the injury of his people, and he will heal the pain of your wound.
184. Lord’s wrath will trouble nations (30:27-28)
27 Look, the name of Lord comes after much time; the anger is burning; the oracle of his lips with glory, the oracle is a man full of wrath, and the wrath of anger will devour like fire. 28 And his breath, like sweeping water in a ravine, will come up to the neck and be divided to trouble nations at aimless wandering. And wandering will pursue them and it will take hold of them to their face.

185. Is rejoicing necessary? (30:29-30)
29 Is it necessary for you to rejoice through everything and to enter into my holy places through everything, observing a feast and as if rejoicing, to enter the mountain of the Lord with the flute, towards the God of Israel? 30 And God will make the glory of his voice heard, and to show the anger of his arm with anger and wrath and a devouring flame, he will thunder violently, even like water and hail carried down together with force.

186. Assyrians will be defeated (30:31-33)
31 For through the voice of Lord, Assyrians will be defeated by the blow with which he strikes them. 32 And it will be all around him, from whence was his hope of aid, on which he himself trusted; they with flute and lyre will make war on him by way of a change. 33 For you will be required, not before some days. Was prepared for even you to rule a deep ravine, piled trees, fire and many trees? The anger of Lord is like a ravine burning with brimstone.
0 x
Ken M. Penner
St. Francis Xavier University

Post Reply

Return to “Series on Isaiah”