στήμων & κρόκη (Lev.13:55) Warp and woof

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

στήμων & κρόκη (Lev.13:55) Warp and woof

Post by Stephen Hughes » August 26th, 2015, 2:39 am

Which of these means the inside and which the outside? Was one dress and the other rough?
καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς μετὰ τὸ πλυθῆναι αὐτὸ τὴν ἁφήν καὶ ἥδε μὴ μετέβαλεν τὴν ὄψιν ἡ ἁφή καὶ ἡ ἁφὴ οὐ διαχεῖται ἀκάθαρτόν ἐστιν ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ἐστήρισται ἐν τῷ ἱματίῳ ἢ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”