Χριστός ανέστη

Announcements made by B-Greek staff.
Post Reply
Jonathan Robie
Posts: 3794
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Χριστός ανέστη

Post by Jonathan Robie »

An Easter greeting (a week early for the Orthodox)

Χριστός ανέστη!
Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας,
και τοις εν τοις μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Paul-Nitz
Posts: 496
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Sussex, Wisconsin

Re: Χριστός ανέστη

Post by Paul-Nitz »

ἀνέστη γε. καίτοι ἀναστηθάμεθα ἡμεῖς.
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: Χριστός ανέστη

Post by cwconrad »

Paul-Nitz wrote:ἀνέστη γε. καίτοι ἀναστηθάμεθα ἡμεῖς.
ἀναστησόμεθα? ἀνασταθησόμεθα?
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: Χριστός ανέστη

Post by Stephen Hughes »

Perhaps ἑστάκαμεν "(now) we are standing" or ἀνιστάμεθα "we are being raised" or ἀνεστάθημεν "we were raised"
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: Χριστός ανέστη

Post by Stephen Hughes »

Stephen Hughes wrote:ἑστάκαμεν "(now) we are standing"
Sorry ἑστήκαμεν. I don't use the prefix here because standing after being raised is different from the raising. I have probably strayed theologically and confused the terms ἐγείρω and ἀνίστημι.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Paul-Nitz
Posts: 496
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Sussex, Wisconsin

Re: Χριστός ανέστη

Post by Paul-Nitz »

ναί, ὀρθόν ἐστι τὸ ἀναστησόμεθα... ἤ δυνάμεθα λέγειν Ἐγερθησόμεθα.

ἐν τῇ γραφῇ οὐ δύναμαι τὸ ἀνασταθησ[όμεθα] εὑρεῖν.
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: ἀνίστασθαι and ἐγείρεσθαι morphology

Post by cwconrad »

Paul-Nitz wrote:ἀνέστη γε. καίτοι ἀναστηθάμεθα ἡμεῖς.
I assumed that Paul meant to say, "He has risen; indeed we (too) shall rise" -- but the form "ἀναστηθάμεθα" seemed a bit, shall we say, "ἰχθυόεσσα"?

The forms for ἀνίστασθαι in the sense "rise up" or "rise from the dead" are: pres: ἀνίστασθαι; fut: ἀναστήσεσθαι; aor. ἀναστῆναι/ἀνασταθῆναι; pf. ἀνεστηκέναι -- the form ἀνασταθήσεσθαι is not attested. The form for "we shall rise" is ἀναστησόμεθα.

The forms for ἐγείρεσθαι in he sense "rise up" or "rise from the dead" are: pres: ἐγείρεσθαι; fut: ἐγερθήσεσθαι; aor: ἐγερθῆναι; pf: ἐγρηγορέναι/ἐγηγέρσθαι. The form for "we shall rise/be raised" is ἐγερθησόμεθα.
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)
Paul-Nitz
Posts: 496
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Sussex, Wisconsin

Re: Χριστός ανέστη

Post by Paul-Nitz »

ἅ ἅ. Good one, Carl.
Yes, I was "fishing" for the right form there and landed a μορφήν ἰχθυόεσσαν.ἅ ἅ or ἇ ἇ, to express laughter, ha, ha,
ἰχθυόεις, εσσα, εν, (ἰχθύς) full of fish, fishy

Liddell and Scott’s Greek-English lexicon, abridged
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
Post Reply

Return to “Announcements”