Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

In this forum, we will work with people who are training OCR engines for Polytonic Greek, helping them improve the quality of their engines by correcting specific texts.
BruceRobertson
Posts: 22
Joined: May 16th, 2014, 9:49 pm

Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by BruceRobertson »

Image for reference:
Image
Link to high-res image:
https://archive.org/stream/patrologiaec ... 2/mode/1up
Another thought: if people are comfortable only with Greek, we could do this tag-team, with one person doing Greek and another Latin. Please note the ligated forms of the Latin, a-e and o-e. Since these are unique characters, we should encode them as such, not as 'ae', etc.
Text to correct:
5aὶ
ssRxo E MEυAM PεNTεcοsrεN.
v,T
1Maι
ἀκμοβυστίa πίστεως, οὐκ ἐκ τοῦ Mωὔσέως ἐστὶν, A t in Sabbato, mquit, circumτditiiu hominem.Si eir-
4λλʼ ἐκ τῶν Πατέρων. Χα ἐν Σαδβάτῳ, φησὶ, πε- cumcisionem accipit homo inSabbato, utnon salhathr
ριτέμνετε ἄνθρωππον. Εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄν- eτ ogsi : mihi indignamini, quia totum homiaem
θρωπος ἐν Σαβθάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ό νόμος Mωβ- sanum feci in Sabbaa ⁹ Nolite jndicare secundum
σέωως· ἐμοὶ χολῶτε, δτι δλον ἄνθρωπον ὑγιῆ faciem, sed justum judicium judirate. Nhil. inquit,
ἐτοησα ἐν Σαβδάτῳ ; Mὴ κρίνετε κατʼ ὁgν, recusatis circumcidere hominem in Sabbato, quan-
ἀLλὰ τὴν δικααν κρίσιν κρίνατε. Τν Εαββάτῳ quam ipsum circumcidere opus est. rropter nilhdo-
εριτέμνειν ἄνθρωπον, φησὶν, οὐ παραιτεῖσθε, καί- minus legem mandantem hæc fieri, si contingat nasci
περ καὶ αὐτὸ ἔργον ἐστίν. Ἀλλʼ ὅμως διὰ τὸν νόμον infantem Sabbato, eum circumciditis die octava;
τοῦτο πράττειν διαγορεύοντα, εἰ τύχοι γεννηθῆναι hoc est, proxime sequenti Sabbato, quanquam lex
βρέφος ἐν Σαββάτῳ, τοῦτο περιτέμνετε τῇ ὁγδόῃ vetat, ne quod opms Sabbato faciatis ; sive u qui
ἡμέρ. τουτέστι τῷ ἐρχομένῳ ἔαββάτῳ, καίπερ τοῦ facit, exterminetur de populo, quod etim ei acci-
νόμου λέγοντος, πᾶν ἔργον μὴ ποιεῖν ἐν Σαββάτῳ, dit. qui in deserto lignnla colligens die Sabbati, ha-
ἢ τὸν τοῦτο πράττοντα ἐξολοθρεύεσθαι ἐκ τοῦ λαοῦ, pidatus est ⁹⁷. Vos autem nullo timore circumciden-
ὅπερ καὶ πέπονθεν ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ tes,propter partem illam circumcisionis, legem totam
Σαββάτου συναγαγὼν τὰ ξυλάρια, λιθόλευστος γεo3. f⁵ [γritam fncitis : ὑui enim, inquit, odendit in uno,
μενος· ὑμεῖς δὲ περιτέμνεσθε ἀδεῶς, διὰ βh μέρος
τῆς περιτομῆς, δλικῶς ἀθετοῦντες τὸν νόμον. 0
γὰρ πταίσας, φησὶν, ἐν ἐνὶ, γέγονε πάντων ἔν-
οχος. MMΤὴ κρίκετε τοίνυν κατʼ δgν, ἀλλὰ τήν δι-
καίαν κρίσι· κρίνατε. M1ἡ γὰρ ὅτι τῇ προλήψει
τοῦ νόμου κεκράτησθε, καίπερ τὰ λοιπὰ παρωθού-
μενοι, πρὸς τὸ παρʼ ἐμω γενόμενον ἀγανακτεῖτε. Εt
γὰρ διὰ τὸ μερικῶς ἐν ἀνθρώπῳ διὰ τῆς περιτομῆς
γενόμενον, παραλύετε δυνάμει τὸν νόμον, ἵνα μὴ
δῆθεν λυθῇ ὁ νόμος Mωθσέως· Ἐμοὶ χολᾶτε δτι
δλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν Σαβδάτῳ; Mἡ
κρίνετε κaτʼ δgτν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρί-
factus est omnium reus. Nolite ergo judicare secun-
dum faciem,sed justum judicium judicatg ⁹³.MNe enim
quia legis præsumptione tenemini, quanquam reli-
qua rejicitis, adversus id quod gestum est, indigne-
mini. Si enim propter hoc, quod in parte circum-
cisio in homine facit, legem virtute vacuatis, utne
nimirum solvatur Moysi ex, Mθi indignanini,quia
totum hominem aanum feci in ὅabbαto Τolite jadi-
care εecundum faciem, sed justum judicium judi-
cate. Cum enim is, qui parti medetur υaudem ha-
beat, potiori jure non fuerit culpandus, qui homi-
nem totum sanum facit, se l celebri potiusfama eele-
ατε. Εἰγὰρ ὁ μέροςἀνθρώπου ἰατρεύων, ἐπαινετὸς,
brandus. Arbitror tamen Dominica verba profundius
μᾶλλον ὁ δλον ἄνθρωπον ὑγιή καθιστὰς, οὐ ψεκτός,. aliquid,quam quodprimostatim occurrit sensu,signi-
ἀλλʼ εὐφημεῖσθαι ἄξιος. Καὶ ἄλλο δέ τι βαθύτερον ficare. MNam dicendo : Τotum hominem sanum feci
ὑπὲρ τὸν πρόχειρον νοῦν σημαίνειν οἰμαι τοῦ Κυρίου
τὰ ῥήματα. Τῷ γὰρ εἰπεῖν,δτι θλον ἄνθρωπονὑγιῆ
έποίησα ἐν τῷ Σαδθάτῳ, οὐ μόνον τὸ ὅλον σώματος
νεῖν τὸ παράλυτον σημαίνει, ἀλλʼ δτι καὶ ψυχικῶς ἐξ
ἁμαρτιῶν νοσοῦντα τοῦτον, κατʼ ἀμφότερα ἐξιάσατο.
θλον γὰρ, φησὶν, ἄνθρωπον έποίησα ὑγῆ. Tὸ δὲ
σῶμα πᾶν, κᾶν ἄρτιον ῇ καὶ ἀνελλιπὲς, ἀλλʼ οὐχ
ὅλος ἐστὶν ἄνθρωπος· ὅλος δὲ ἄνθρωπος μᾶλλόν
ἐστιν, ὁ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συνεστὼς, ὅν καὶ
tἄθαι ἔφησεν ὁλικῶς ὁ Κύριος, κατά τε ψυχὴν καὶ
σῶμα. Οτι δὲ ταῦτα οὕτως ἐστὶν, ἐκ τῶν αὐτοῦ
τοῦ Σωτῆρος ῥημάτων πρὸς τὸν πρώην παράλυτον
ἐστι μαθεῖν. Εὐρὼν γὰρ αὐτὸν, φησὶν, ὁ ησοῦς.
in Sabbato, non id tantum ingerit,ut corpus quod
erat paralysi resolutum, intelligamus ; sed quod
etiam animo a peccatis aborans, utroque sanatu
sit. Τοtum enim hominem, inquit, sanum feei in 8ab-
bato. Atqui corpus totum, quanquam integrum ac
nulla mutilum parte, non est totus homo; sed magis
totus homo est, qui ex animo et corpore consti-
tuitur, quem se totum Dominus curasse proitetur ;
quod ninirum ad animam spectat, et corpus. Gt
enim ea sic habeant, ex ipaius Domin Salvatoris
νerbis ad eum quifuisset paralyticus, facile noveri-
mus : ὅam enim, inquit, invenisset eum Jesus, aixit
ilti : cce sanns factus es; jam noli peccare, ne dete-
επεν αὐτῷ Τδε ὑγιὴς γέγσνας, μηκέτι ἀμάρ- p rius tibi aliquid contingat ⁹. Cum itaque animam
τανε, λνα μὴ χεῖρόν τί σοι γέηται. Τοἰνυν καὶ a peccatis, tum corpus sanans a paralvsi, totum ho-
ψυχὴν ἐξ ἁμαρτιῶν, καὶ σῶμα ἐκ παρέσεωςς ἰασάμε- minem sanum fecit. Volite ergo jadicare secundum
νογ, ὅλον ὑγιῆ ἄνθρωπον ἐποίησε. Mὴ οὐν κρίνετε honinem, o Pharisæi sed justum judicinm judi-
κατʼ δψιν, ὦ dαρισαῖοι, ἀ.λλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν cate. Cum hæc Cἰhristus locutus esset, quidam, in-
κρίνετελΤαῦτα τοῦ Χριστοῦ εἰρηκότος, τινὲς, φησὶ, quit, ex Jerosolymis verborom Christi ibertatem
τῶν εροσολυμιτῶν ἐθαύμαζον τῶν ῥημάτων τὴν mirantes, ac Pharisæorum silentium, dixerunt :
παρουσίαν [γρ. παῤῥησίαν], καὶ τῶν ψ⁶αρισαίων τὴν Nοnne hic est, quem quærunt intericere δ Εt ecce pa-
ἡσυχίαν, λέγοντες· Οὐχ οὐτός ἐστιν δν ζτοῦσιν am loquitur, et nihit ei diennt. Nunqnidcognovernnt
ἀποκτεῖναι Καἰ Τδε παῥῥησία λαλεῖ, καἱ οὐδέν principes, quia hic est vere Christbus ³⁹ Subditque τ
aὐτῷ ἰέγτουσι. Mήποτε ἔγνωσαν οἰ ἄρχοντες, e turba ergo multi crediderunt in enm, postquam
ἔτι οὐτός ἐστιν ἀλληθῶς ό Χριστός Οἷς ἐπισυν- hæc ille locutus esset : nimirum ptudenter cogi-
ἀπτει· οῦ οὐν ὅχλου πολλοὶ ἐτίστεισαν εἰς αὐ- tantes, non fuisse laturos principes, qui sic in eum
Esod. XX, 10. ⁷ Nnm 1i, οn. ⁹ Jacob. n, t0. can. τ, 14. ⁹⁹ Joan. vn, 2S.
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by Stephen Hughes »

Does the Latin need doing too? It would be letter-by-letter, I don't have pattern recognition skills in Latin.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Jonathan Robie
Posts: 3792
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by Jonathan Robie »

Stephen Hughes wrote:Does the Latin need doing too? It would be letter-by-letter, I don't have pattern recognition skills in Latin.
Yes. But I bet you could do it.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by Stephen Hughes »

Well, I could do this one this afternoon (Thursday afternoon).

We insert the Æ/æ, Œ/œ, right?
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
BruceRobertson
Posts: 22
Joined: May 16th, 2014, 9:49 pm

Re: Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by BruceRobertson »

Yes, please use the ligated forms.
Louis L Sorenson
Posts: 709
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by Louis L Sorenson »

On Windows boxes, the following characters can be entered by holding down the ALT key and simultaneously typing in the following numbers:

æ is Alt + 0230
Æ is Alt + 0198
œ is Alt + 0156
Πis Alt + 0140
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Good scan of a misprint??

Post by Stephen Hughes »

line 29 ends with
ἐπαινετὸς,
which is what Migne typeset, but it is wrong.

Should I correct Migne's Greek?
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
Stephen Carlson
Posts: 3089
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: Good scan of a misprint??

Post by Stephen Carlson »

Stephen Hughes wrote:line 29 ends with
ἐπαινετὸς,
which is what Migne typeset, but it is wrong.

Should I correct Migne's Greek?
I don't know what you mean by "wrong" but Migne usually keeps the grave before a comma. The accentuation of oxytones before punctuation and which one is a matter where there is some room for differences in editorial practice. As for this exercise, it is about training the character recognition, not tiding up Migne's Greek according to a different editorial standard.
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

I'm out of my depth in the Latin...

Post by Stephen Hughes »

Stephen Hughes wrote:I don't have pattern recognition skills in Latin.
I've got a handle on the Greek, I have almost no idea what I am doing when it comes to the Latin in this project.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)
BruceRobertson
Posts: 22
Joined: May 16th, 2014, 9:49 pm

Re: Assignment 3: PG 94 col. 1593-4

Post by BruceRobertson »

Feel free to provide corrected Greek and leave the Latin as is. Someone else can do that.
Post Reply

Return to “Polytonic Greek OCR”