Καιροὶ ἐθνῶν at Luke 21:24

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Bernd Strauss
Posts: 109
Joined: May 20th, 2017, 11:23 am

Καιροὶ ἐθνῶν at Luke 21:24

Post by Bernd Strauss »

Lu 21:24: “Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.”
The phrase καιροὶ ἐθνῶν is used without the article. Does it refer to the world of mankind in general? In such case, does Lu 21:24 mean that the action denoted by the verb πατέω will continue up until the end of the world at the final judgment in the future?
Brian Gould
Posts: 37
Joined: May 26th, 2019, 6:30 am

Re: Καιροὶ ἐθνῶν at Luke 21:24

Post by Brian Gould »

I don't know whether it helps, but this is what the Jerusalem Bible says in a footnote to this verse:

I.e. the period during which the pagans will take the place of the unfaithful Jewish nation; according to Paul, Rm 11:11-32, this period will end with the conversion of all Israel. An age of indefinite duration is, therefore, to elapse between Jerusalem’s destruction and the end of time.
Barry Hofstetter
Posts: 2082
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: Καιροὶ ἐθνῶν at Luke 21:24

Post by Barry Hofstetter »

Bernd Strauss wrote: August 4th, 2021, 5:14 am Lu 21:24: “Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.”
The phrase καιροὶ ἐθνῶν is used without the article. Does it refer to the world of mankind in general? In such case, does Lu 21:24 mean that the action denoted by the verb πατέω will continue up until the end of the world at the final judgment in the future?
I'm not going to answer the theological question, but the lack of the article does seem to have a generalizing effect in this context. Paradoxically, using the definite article in English is the best way to express this.
N.E. Barry Hofstetter, M.A., Th.M.
Ph.D. Student U of FL
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.
Bernd Strauss
Posts: 109
Joined: May 20th, 2017, 11:23 am

Re: Καιροὶ ἐθνῶν at Luke 21:24

Post by Bernd Strauss »

Brian Gould wrote: August 4th, 2021, 7:54 am I don't know whether it helps, but this is what the Jerusalem Bible says in a footnote to this verse:

I.e. the period during which the pagans will take the place of the unfaithful Jewish nation; according to Paul, Rm 11:11-32, this period will end with the conversion of all Israel. An age of indefinite duration is, therefore, to elapse between Jerusalem’s destruction and the end of time.
Bible commentaries associate the ‘trampling’ of Jerusalem with the period from the Roman destruction of the city to some point in the future. The timing of the “times of the Gentiles” may not be exactly the same as that of the ‘trampling.’ The καιροὶ ἐθνῶν may be the period of the existence of the world’s nations which had begun before the 'trampling' of Jerusalem.
Scott Lawson
Posts: 445
Joined: June 9th, 2011, 6:36 pm

Re: Καιροὶ ἐθνῶν at Luke 21:24

Post by Scott Lawson »

Bernd Strauss wrote: August 4th, 2021, 5:14 am Lu 21:24: “Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.”
The phrase καιροὶ ἐθνῶν is used without the article. Does it refer to the world of mankind in general? In such case, does Lu 21:24 mean that the action denoted by the verb πατέω will continue up until the end of the world at the final judgment in the future?

Something a bit rare is the use of the periphrastic future ἔσται πατουμένη.
Scott Lawson
Post Reply

Return to “New Testament”