διηγησις - εν τη οδω

This forum is for practicing composition based on ancient texts
Forum rules
This forum is for discussing how to do Greek composition and practicing writing in Greek.

If you post in this forum, you are inviting people to critique what you have written and suggest ways to improve it.

Private subforums can be created for groups who want to practice together without exposing their mistakes to the world, or this can be done in public.
Barry Hofstetter
Posts: 2083
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: διηγησις - εν τη οδω

Post by Barry Hofstetter »

RandallButh wrote: December 6th, 2020, 12:41 pm
Τινὶ ἠμέρᾳ ἄνθρωπος ἐν τοῖς δένδροις ἔβαινε πότε τὸν ἄρκον εἶδεν. ὀ δὲ ἄνθρωπος ἔκραζεν ὅτι “ἄρκους ἀγαπῶ” καὶ τότε ἐκ τῆς πήρας αὐτοῦ βρῶμα ἔλαβε καὶ αὐτὸ τῷ ἄρκῳ ἔδωκεν. ὁ δὲ ἄρκος ἠγαλλιάσατο καὶ φίλος τοῦ ανθρώπου ἐγένετο. ἄφνω ὁ ἄρκος και ὀ ἄνθρωπος λέοντα εἶδον καὶ ὀ ἄνθρωπος ἔρκραζεν ὅτι “μισῶ λέοντας” καὶ τρέχειν ἤρχεν. ὀ μὲν ἄρκος τὸν λέοντα ἐδίωξε καὶ ἐκεῖνος ἀπέδραμεν. ὀ δὲ ἄνθρωπος κραυγῇ μεγάλῃ ἔκραζεν “ἄρκους αγαπῶ.”
ἠμέρᾳ τινὶ ἄνθρωπος ἐν τοῖς δένδροις πορευόμενος εἶδεν ἄρκον καὶ ἔκραζεν ὅτι “ἄρκους ἀγαπῶ.” τότε οὖν ἐκ τῆς πήρας αὐτοῦ βρῶμα ἔλαβε καὶ ἔδωκεν τῷ ἄρκῳ. ὁ δὲ ἄρκος ἠγαλλιάσατο καὶ φίλος τοῦ ανθρώπου ἐγένετο. ἄφνω ὁ ἄρκος και ὀ ἄνθρωπος εἶδον λέοντα. ὀ μὲν ἄνθρωπος ἔρκραζεν ὅτι “μισῶ λέοντας” καὶ ἤρξατο τρέχειν. ὀ δὲ ἄρκος ἐδίωξε τὸν λέοντα καὶ ἐκεῖνος ἀπέδραμεν. ὀ δὲ ἄνθρωπος κραυγῇ μεγάλῃ ἔκραζεν “ἄρκους αγαπῶ.”
Nice rewrite, and I have something similar to this, although it still has the mistake Τινὶ ἠμέρᾳ (I should really know better, but oh well). I actually did it as embedded stories for Latin students and then decided to do it for Greek as well, so there are a couple of versions. Here is the final Latin:

Olim urso viso in silvis vir ambulabat. Vir clamavit “ursos amo!” et deinde e sarcina cibum extrahit quem urso dedit. Ursus ita gavisus est ut amicus viri factus esset. Quo facto subito leonem adeuntem viderunt ut vir clamaverit “detesto leones!” et currere incepit. Sed ursus leonem persecutus est qui celeriter fugit. Vir maius clamavit “Ego vere ursos amo!”
N.E. Barry Hofstetter, M.A., Th.M.
Ph.D. Student U of FL
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.
Post Reply

Return to “Composition based on ancient texts”