θάλασσα, πλοῖα, πνεῦμα, καὶ γραφαί

This forum is for writing about modern themes or phrases used in the classroom or for instruction that do not presume an ancient setting.
Forum rules
This forum is for discussing how to do Greek composition and practicing writing in Greek.

If you post in this forum, you are inviting people to critique what you have written and suggest ways to improve it.

Private subforums can be created for groups who want to practice together without exposing their mistakes to the world, or this can be done in public.
Thomas Dolhanty
Posts: 401
Joined: May 20th, 2014, 10:13 am
Location: west coast of Canada

Re: θάλασσα, πλοῖα, πνεῦμα, καὶ γραφαί

Post by Thomas Dolhanty »

ὁ Βλούνως Δύο - υἱός τοῦ Βλούνωτος τοῦ πρώτου
Image
Click on image to see Greek labels for mast, sails, κτλ.

Βλούνως Δύο πρὸ ἐτῶν πεντήκοντα ᾠκοδομήθη τὴν ναῦν τὴν μεγάλην μνησθῆναι τὸν Βλούνοτα τὸν πρῶτον· Βλούνως Δύο ὢν καλὸς καὶ κούφος ταχυναυτεῖ ἐπὶ τοῦ ὕδατος τοῦ βορείου Ἀτλαντικοῦ Ωκεανοῦ, πολλοῖς πολλὴ χαρὰ φέρων.

[χάριν ἔχω τῷ ἐπιστήμονι κυρίῳ Στεφάνος ὅς ἐπωνόμασεν πολλὰ τῶν μερῶν πλοίου·] ;->
γράφω μαθεῖν
Post Reply

Return to “The modern world”