ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς

Post Reply
Stirling Bartholomew
Posts: 1078
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς

Post by Stirling Bartholomew » October 1st, 2018, 3:55 pm

Athanasius Theol., De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria
27, 3

βουλῆς τοῦ πατρὸς οὔτε ἔβρεξεν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλὰ παρὰ κυρίου αὐθεντοῦντος δηλαδὴ τοῦ
πατρός, οὔτε κάθηται ἐκ δεξιῶν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ἀκούει λέγοντος τοῦ πατρός· «κάθου
ἐκ δεξιῶν μου».
Εἴ τις τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἓν πρόσωπον λέγει,
ἀνάθεμα ἔστω.
Εἴ τις τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παράκλητον λέγων τὸν ἀγέννητον λέγοι θεόν,
ἀνάθεμα ἔστω.

Εἴ τις, ὡς ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ κύριος, μὴ ἄλλον λέγοι τὸν παράκλητον παρὰ τὸν
υἱόν· εἴρηκε γὰρ «καὶ ἄλλον παράκλητον πέμψει ὑμῖν ὁ πατὴρ ὃν ἐρωτήσω ἐγώ», ἀνά-
θεμα ἔστω.
Εἴ τις τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μέρος λέγοι τοῦ πατρὸς ἢ τοῦ υἱοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.
Origin Com. John
Book 2, ch 10 §75

δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα, οὐχ ἕξει ἄφεσιν οὔτε
ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι».
Ἡμεῖς μέντοι γε τρεῖς ὑποστάσεις πειθόμενοι τυγχά-
νειν, τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, καὶ
ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς εἶναι πιστεύοντες, ὡς
εὐσεβέστερον καὶ ἀληθὲς προσιέμεθα τὸ πάντων διὰ τοῦ λόγου
γενομένων τὸ ἅγιον πνεῦμα πάντων εἶναι τιμιώτερον, καὶ
τάξει <πρῶτον> πάντων τῶν ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ Χριστοῦ
γεγενημένων.


What are the implications of the bold text? Is there any English exegetical literature on this? Particularly interested in statements that link τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον and ἀγέννητον.

What I have already found:
http://www.myriobiblos.gr/texts/english ... begot.html

postscript:
Matthew,
This is perhaps an acceptable model for a word-study.
0 x


C. Stirling Bartholomew

Stephen Carlson
Posts: 2979
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς

Post by Stephen Carlson » October 7th, 2018, 3:51 am

Is this a Greek question?
0 x
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia

Jean Putmans
Posts: 30
Joined: August 3rd, 2018, 1:01 am
Location: Heerlen; Netherlands
Contact:

Re: ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς

Post by Jean Putmans » October 7th, 2018, 6:53 am

Maybe this could help:

https://epublications.marquette.edu/cgi ... tations_mu

Page 69:

("Nothing apart from the Father is not-begotten" >) "Only the Father is not begotten", Implyiong: everything else (incl. the Son and the Holy Spirit) is begotten.

Regards
Jean Putmans
0 x
Jean Putmans
Netherlands
gotischebibel.blogspot.com

Barry Hofstetter
Posts: 1827
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς

Post by Barry Hofstetter » October 8th, 2018, 12:37 pm

I agree with Stephen. I don't really see a question about Greek grammar or syntax here (although maybe semantics, on the usage of ἀγέννητος?), so let's be careful, just in case anyone else actually responds, to keep it to Greek and not theology.
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Post Reply

Return to “Church Fathers and Patristic Greek Texts”